Tưởng đơn giản nhưng từ trước đến nay hầu hết ai cũng thắp nến sai cách